• Chuyển nhượng bất động sản

Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Hà Đông
Giá
: Ba tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng
24/06/2024
Diện tích
: 141 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Quốc Oai
Giá
: Ba tỷ, bốn trăm mười tám triệu đồng
24/06/2024
Diện tích
: 141 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Quốc Oai
Giá
: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu đồng
31/05/2024
Diện tích
: 141 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Quốc Oai
Giá
: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu đồng
31/05/2024
Diện tích
: 81 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Dương
Quận/Huyện
: TX Thuận An
Giá
: Hai tỷ chín trăm triệu đồng
27/05/2024