• Chuyển nhượng bất động sản

Diện tích
: 443 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Thạch Thất
Giá
: Năm tỷ bốn trăm triệu đồng
10/08/2023
Diện tích
: 50.7 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Hai Bà Trưng
Giá
: Bảy tỷ, chín trăm triệu đồng
10/08/2023
Diện tích
: 155.6 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Sơn Tây
Giá
: Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng
14/06/2023
Diện tích
: 236.9 m²
Giá
: Ba tỷ năm trăm triệu đồng
29/05/2023
Diện tích
: 198.1 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hưng Yên
Quận/Huyện
: Văn Giang
Giá
: Đã bán
14/03/2023