• Chuyển nhượng bất động sản

Diện tích
: 120.1 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Phước
Quận/Huyện
: Bình Long
Giá
: Một tỷ ba trăm triệu đồng
12/01/2024
Diện tích
: 184 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Thanh Hóa
Quận/Huyện
: Nông Cống
Giá
: Một tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng
11/01/2024
Diện tích
: 175 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Thanh Hóa
Quận/Huyện
: Nga Sơn
Giá
: Đã bán
08/01/2024
Diện tích
: 120 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Thanh Hóa
Quận/Huyện
: Nga Sơn
Giá
: Sáu trăm, ba mươi triệu đồng
08/01/2024
Diện tích
: 200 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Nghệ An
Quận/Huyện
: Yên Thành
Giá
: Một tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng
08/01/2024