• Chuyển nhượng bất động sản

Diện tích
: 56.5 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
: Q.Bình Thạnh
Giá
: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng
09/10/2023
Diện tích
: 110 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Ba Vì
Giá
: Chín trăm triệu đồng
02/10/2023
Diện tích
: 141 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Quốc Oai
Giá
: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu đồng
19/09/2023
Diện tích
: 47 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Thanh Hóa
Quận/Huyện
: Hậu Lộc
Giá
: Một tỷ đồng
19/09/2023
Diện tích
: 144.3 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Hà Đông
Giá
: Năm tỷ hai trăm triệu đồng
14/09/2023