• Chuyển nhượng bất động sản

Diện tích
: 182 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Thanh Trì
Giá
: Năm tỷ, chín trăm triệu đồng
07/09/2023
Diện tích
: 276 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Nghệ An
Quận/Huyện
: Yên Thành
Giá
: Hai tỷ một trăm triệu đồng
30/08/2023
Diện tích
: 153.5 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Ninh Bình
Quận/Huyện
: Ninh Bình
Giá
: Năm tỷ chín trăm triệu đồng
30/08/2023
Diện tích
: 300 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Dương
Quận/Huyện
: Bến Cát
Giá
: Năm tỷ chín trăm triệu đồng
29/08/2023
Diện tích
: 150 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Dương
Quận/Huyện
: Bến Cát
Giá
: Hai tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng
29/08/2023