• Bất động sản

Diện tích
: 236 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Sơn Tây
Giá
: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng
17/01/2024
Diện tích
: 332 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Thái Bình
Quận/Huyện
: Tiền Hải
Giá
: Ba tỷ, hai trăm triệu đồng
17/01/2024
Diện tích
: 105 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Thái Bình
Quận/Huyện
: Thái Bình
Giá
: Một tỷ, năm trăm triệu đồng
17/01/2024
Diện tích
: 309.1 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Yên Bái
Quận/Huyện
: Yên Bình
Giá
: Hai tỷ ba trăm triệu đồng
17/01/2024
Diện tích
: 76.6 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Quảng Ninh
Quận/Huyện
: Hạ Long
Giá
: Hai tỷ đồng
16/01/2024