• Bán hàng hóa tài sản khác

Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Đống Đa
Giá
: Hai trăm năm mươi tư triệu đồng
20/03/2024
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Gia Lâm
Giá
: Bốn trăm ba mươi triệu đồng
07/10/2022
Tỉnh/Thành Phố
: Đắk Lắk
Quận/Huyện
: Cư Kuin
Giá
: Tám mươi triệu đồng
19/06/2019