Song song với việc tuyển dụng ứng viên phối hợp, VIBAMC luôn chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên nhằm cập nhật, phát huy và hoàn thiện kiến thức.

Trong gần 9 năm hoạt động, Ban lãnh đạo VIBAMC luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi đã sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau để xây dựng một môi trường làm việc trẻ, năng động nhằm tối ưu hóa sự sáng tạo của nhân viên.

Chúng tôi tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác với các trung tâm đào tạo và tổ chức giáo dục nổi tiếng và có nhiều năm kinh nghiệm để hỗ trợ quá trình phát triển nguồn nhân lực.

Điểm mạnh của việc phát triển nguồn nhân lực là tạo ra sự khác biệt trên thị trường và những lợi ích phi vật chất phù hợp cho nhân viên.

Tạo ra môi trường học tập và đào tạo tốt nhất, nơi mà mỗi nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực và sự nhiệt huyết của mình.