VIBAMC cung cấp các dịch vụ liên quan đến Mua bán và Khai thác tài sản như sau:

- Tiêp nhận, quản lý và xử lý các tài sản theo uỷ thác của VIB và các ĐVKD của VIB;
- Nhận uỷ quyền của khách hàng để bán các tài sản cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng;
- Mua, bán tài sản khác theo yêu cầu của VIB và VIBAMC;
- Thực hiện nghiệp vụ khai thác, cho thuê các tài sản;
- Xây dựng các quy định, quy trình về mua bán và khai thác tài sản, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.