• Bất động sản

Diện tích
: 150 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Dương
Quận/Huyện
: Bến Cát
Giá
: Hai tỷ hai trăm triệu đồng
01/03/2024
Diện tích
: 100 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Bình Dương
Quận/Huyện
: Bến Cát
Giá
: Một tỷ hai trăm triệu đồng
01/03/2024
Diện tích
: 130 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Thanh Trì
Giá
: Mười tỉ, không trăm hai mươi lăm triệu đồng
18/01/2024
Diện tích
: 270 m²
Tỉnh/Thành Phố
: Hà Nội
Quận/Huyện
: Thạch Thất
Giá
: Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng.
17/01/2024